lunes, 31 de julio de 2017

INTERVENCION PLENO MUNICIPAL JULIO 2017 (català y castellano)

Anàlisi i Valoració del Compte general 2016 

Criteris generals.

Per al nostre grup el Pressupost i la bona gestió econòmica de l'Ajuntament és un punt fonamental de la gestió municipal. 
Hem avançant en aquests dos últims anys però considerem que cal afrontar nous reptes, definir nous criteris i treballar en propostes que millorin la gestió econòmica municipal i que aquesta sigui comprovada i valorada pels nostres conciutadans.

Constatem que una majoria de ciutadans consideren que els impostos no estan d'acord amb els serveis municipals rebuts, per la qual cosa plantegem que totes les partides de despesa siguin revisades i debatudes al Pressupost per Programes de 2018.

Criteris específics.
Analitzem i valorem que la nostra estructura pressupostària és poc solguda i ho argumentem en que els Capítols de despeses 1,2 i 3 haurien d’ajustar-se als Capítols 1,2 i 3 d'ingressos i l'any 2016 el dèficit d'aquesta estructura és negativa en 5,4 Milions d’euros. 
Per cobrir aquest dèficit hem de compensar-lo amb les Transferències corrents del Capítol 4, el que redueix molt significativament la possibilitat d'inversió sense recórrer a préstecs i a reduir els 17 Milions d’euros del deute.

La nostra conclusió i proposta és la següent:

1. Reduir les despeses, que és perfectament possible.
2. Ajustar els Capítols 1,2 i 3 d'ingressos i despesa.

Sabem i coneixem que els nostres criteris disten molt de les pràctiques tradicionals practicades pels equips de govern. Però també sabem i coneixem que l'administració publica aquesta cada dia mes qüestionada per la ciutadania i un dels motius fonamentals és el poc interès dels polítics pels temes econòmics i el Control de la Gestió. 

La FOTOGRAFIA del Compte General.

Les dades i ràtios de la liquidació del Pressupost 2016 presenten una FOTOGRAFIA positiva dels comptes del nostre Ajuntament.

El resultat pressupostari sense tenir en compte les desviacions de finançament és de (menys - 602.363 € )

El resultat pressupostari ajustat és d'1.461.845 €.

L'estalvi corrent net positiu és d'1.375.780 €, dels quals 1.075.000 s'han empleat ja al pressupost de 2017 mitjançant la Modificació de Credit.

Els 300.000€ restants vam proposar en el mes de Març que anessin destinats a reduir el deute.

RADIOGRAFIA del Compte general i les bases del Pressupost per Programes de l'exercici 2018.

Dades més significatives del Capítol 1 de despeses.

La mitjana d'empleats públics en el 2016 ha estat de 402.(Som la major empresa del nostre entorn, al que caldria afegir més d'un centenar de treballadors indirectes contractats en empreses adjudicatàries.)

Recordem una vegada més, l'existència que 105 places ocupades de forma interina i de 23 de lliure designació política, des de fa anys) sense les corresponents convocatòries de places definitives.

Despeses de personal.

Pressupost inicial. Modificacions. Romanents
16.208.755€ 1.180.724€ 294.344€

Reconeixem que una part important ha tingut dedicació als plans formatius i d'ocupació, però no és menys cert que el que hi hagi hagut un total de 33 modificacions, és una confirmació més de la nostra crítica que no hi ha política de personal al nostre Ajuntament. (Referència no imputable als tècnics del departament perquè la política de personal és competència política)

Equip de Govern.

El cost total de l'equip de govern l'any 2016 ha suposat 475.374€. L'any 2012 el cost total va ser de 286.618 €. La diferència de 206.756 € és suficientment significativa.
Coneguda per recurrent és la nostra insistència en la reducció dels càrrecs de confiança política o directius eventuals.

Una dada molt significativa és el cost/ habitant 390,27€. 
Sant Feliu és el nº 15 dels 20 pobles del nostre entorn en estudi comparatiu de IDESCAT 01/01/ 2016. (ensenyada la taula en la sessió del Ple Municipal)

Despeses en Béns i Serveis.

Pres. Inicial Modificacions Romanent nº de Modificacions
14.007.066€ 794.737€       413.623€ 65

Modifiquen 800.000 € i queden més de la meitat 400.000 € sense aplicació, és una incoherència de la previsió i la gestió.


Increment en els Grans Contractes.

El cost dels grans contractes en la liquidació de l'any 2012 va ser de 5.421.769 €. En la liquidació de 2016 ha estat de 6.118.564€ el que suposa un increment en quatre anys de 696.795 € més (13%) d'Increment.

Aquest servei municipal ha estat, és i serà, un punt de referència molt exempleritzador del cost i del servei rebut al que abans hem fet referència. L'increment és brutal!. ha millorat el servei? Radicalment afirmem que NO.

Sobre aquest capítol el nostre grup va presentar, i el Ple Municipal aprovar, una AUDITORIA sobre la Neteja Viària i la recollida de residus que porta retards no justificats però pot ser un punt d'inflexió una vegada conegudes les conclusions i recomanacions. 

Hi ha partides, en informàtica i altres departaments, que mereixerien aportar la nostra informació raonada i valorada però la falta de temps impedeix que fem referències concretes, que les aportarem en les discussions del pressupost 2018.

Despeses i Passius Financers. 

Les despeses financeres s'estan reduint fonamentalment pels tipus d'interès actuals, però la previsió de l'escenari econòmic fa preveure canvis a curt termini.

En aquest capítol ens interessa ressaltar les dades aportades per la Auditoria “ Oliver Camps,S.L realitzada al nostre Ajuntament l'any 2014”. Que són de gran preocupació.

Banc Sabadell interès aplicat 4,2891% a nominal d'1.894.620 € de préstec 30/06/2014.
Banc Sabadell interès aplicat Euribor + 3,75% “ 1.317.174€ de “ 05/11/2013.
BBVA. ( 1.000.000€ i 1.250.000€) Euribor + 4,9%.
(Ensenyada la taula completa en el Ple Municipal).

El deute a curt i llarg termini se situa en uns 17Milions d’euros, complim l'establert legalment, però mantenim i ens reafirmem que el deute és una decisió política desencertada que genera despeses que poden i han d'utilitzar-se per a altres actuacions. 
(ensenyar gràfica del volum d'endeutament).

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

Pres. Inicial Modificacions Obligacions Romanent
3.975.978 547.739€          4.185.232€ 338.485€

*(Un total de 20 modificacions). No es justifica una modificació tan exagerada.
Sobre aquest capítol desitgem informació i discussió específica al Pressupost de 2018. 


CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS.

Pres. Inicial. Modificacions Obligacions Romanent 
6.187.739€ 6.286.131€ 6.553.221€ 5.920.659.

(es modifica multiplicant per 2 per tenir un romanent similar)

Sol•licitem una explicació política d'aquestes modificacions, obligacions i romanent.

Per l'expressat en aquesta breu explicació queda clar que el nostre vot és negatiu a l'aprovació del Compte general de 2016.

Finalment volem expressar la nostra predisposició a treballar de forma immediata en les liquidacions del pressupost de 2017 i prioritàriament en el projecte del pressupost de 2018. 

Intervenció del portaveu del Grup Silvestre Gilaberte. 

Análisis y Valoración de la  Cuenta general 2016
Criterios generales.

Para nuestro grupo el Presupuesto  y la buena  gestion economica del Ayuntamiento es un   punto fundamental de la gestión municipal. 
Hemos  avanzando en estos dos ultimos años pero consideramos que hay que afrontar nuevos retos, definir nuevos   criterios y trabajar en  propuestas que  mejoren  la gestion económica municipal , y que esta, sea  comprobada y valorada por nuestros  conciudadanos.
Constatamos que una mayoría de ciudadanos consideran que los impuestos no estan en consonancia con los servicios municipales recibidos, por lo que planteamos,  que  todas las partidas de gasto sean  revisadas y debatidas  en el  Presupuesto por Programas de 2018.

Criterios específicos.
Analizamos y valoramos que nuestra estructura presupuestaria es poco solida y lo argumentamos en que los Capítulos de gastos 1,2 y 3  deberían ajustarse a   los Capítulos de  1,2 y 3 de ingresos  y en el año 2016 el déficil de dicha estructura es negativa en 5,4 Millones de €. 
Para cubrir este déficit hemos de compensarlo con las Transferencias corrientes del capítulo 4 lo que reduce muy significativamente la posibilidad de inversión sin recurrir a prestamos y a reducir los 17 Millones de € de la  deuda.

Nuestra  conclusión y propuesta es la siguiente:
1º .-Reducir los gastos, que es perfectamente posible.
2º.-Ajustar los Capitulos 1,2 y 3 de ingresos y gasto


Sabemos y conocemos que nuestros criterios distan mucho de las prácticas tradicionales practicadas por los equipos de gobierno. Pero también sabemos y conocemos que la administración publica esta cada día mas cuestionada por la ciudadanía y uno de los motivos fundamentales es  el poco interés de los políticos por los temas económicos y  el Control de la Gestión.  

La FOTOGRAFÍA  de la Cuenta General.

Los datos y ratios  de la liquidación del Presupuesto 2016  presentan una FOTOGRAFIA  positiva de las cuentas de nuestro Ayuntamiento.

El resultado presupuestario sin tener en cuenta las desviaciones de financiación es de ( menos - 602.363 € ) 
 El resultado presupuestario ajustado es de 1.461.845 €.
 El ahorro corriente neto positivo es de 1.375.780 €, de los que 1.075.000 se han empledo ya en el presupuesto de  2017 mediante la Modificacion de Creditos.
 Los 300.000€  restantes  propusimos en el mes de Marzo que fueran empleados  en reducir la deuda.

RADIOGRAFIA  de la Cuenta general y las bases del  Presupuesto por Programas del ejercicio 2018. 
Datos más significativos del Capítulo 1 de gastos.  
El promedio  de empleados públicos en el 2016 ha sido de 402.(Somos la mayor empresa de nuestro entorno, al que habría que añadir más de un  centenar de trabajadores indirectos contratados en empresas adjudicatarias.)

Recordamos una vez más, la existencia  que 105 plazas  ocupadas de forma interina  y de  23  de libre designación política, desde hace años)  sin las correspondientes convocatorias de plazas definitivas.
Gastos de personal. 
Presupuesto inicial.            Modificaciones.                   Remanentes
       16.208.755€.                 1.180.724€.                       294.344€

Reconocemos que una parte importante  ha tenido dedicación a los planes formativos  y  de ocupación, pero no es menos cierto que el que haya habido un total de 33 modificaciones,  es  una confirmación más de nuestra crítica de que no hay política de personal en nuestro Ayuntamiento. (Referencia no imputable a  los técnicos del departamento porque la política de personal es competencia política) 
Equipo  de Gobierno.

El coste total del equipo de gobierno en el año 2016  ha supuesto  475.374€. En el año 2012 es coste total fue de 286.618.  La diferencia de 206.756 € es suficiente significativa.
Conocida por recurrente es nuestra insistencia en la reducción de los cargos de confianza política o  directivos eventuales.
Un dato muy significativo es el coste/ habitante (390,27€. Sant Feliu es el nº 15 de los 20 pueblos de nuestro entorno en estudio comparativo de idescat 01/01/ 2016.  (enseñada la  tabla en la sesión del Pleno  Municipal)

Gastos en  Bienes y  Servicios.
Pres. Inicial     Modificaciones        Remanente     nº de Modificaciones
14.007.066             794.737             413.623                          65.
 Modifican 800.000 € y quedan más de la mitad 400.000 € sin aplicación, es una incoherencia de la previsión y la gestión.

Incremento en las Grandes Contratas.

El coste de las grandes contratas en la liquidación del año 2012 fue de 5.421.769 €. En la liquidación de 2016 ha sido de 6.118.564€ lo que supone un incremento en cuatro años de 696.795 €  más (13%) de Incremento.

Este servicio municipal ha sido, es y será, un punto de referencia muy ejemplarizante del coste y del servicio recibido al que antes hemos hecho referencia. ¡El incremento es brutal!. ¿ha mejorado el servicio? Radicalmente afirmamos de que NO.

Sobre este  capítulo nuestro grupo  presentó,  en el Pleno Municipal,  aprobado una AUDITORIA  sobre la Limpieza Viaria y la recogida de residuos que lleva retrasos no justificados, pero  puede ser un punto de inflexión una vez  conocidas las conclusiones y recomendaciones.  

Hay  partidas, en informática y  otros departamentos, que merecerían aportar nuestra información razonada y valorada  pero la falta de tiempo impide que hagamos referencias concretas, que las aportaremos en las discusiones del presupuesto 2018.


Gastos y Pasivos  Financieros.  

 Los gastos financieros se están reduciendo fundamentalmente por los tipos de interés actuales, pero la previsión del escenario económico hace prever cambios a corto plazo.

 En este capítulo nos interesa  resaltar los datos aportados por la Auditoria “ Oliver Camps,S.L  realizada en nuestro Ayuntamiento en el año 2014”. Que son de gran preocupación.

Banco Sabadell interés aplicado 4,2891%  a nominal de 1.894.620 € de préstamo 30/06/2014.
Banco Sabadell interés aplicado Euribor + 3,75%  “           1.317.174€ de         “         05/11/2013.
BBVA. ( 1.000.000€ y 1.250.000€)        Euribor + 4,9%.
(Enseñada  la tabla completa en el Pleno Municipal).

 La deuda a corto y largo plazo  se sitúa en unos 17 Millones de €, cumplimos lo establecido legalmente,
Pero mantenemos y nos reafirmamos que la deuda es una decisión política desacertada que genera  gastos que pueden y deben utilizarse para otras actuaciones. 
( se enseña gráfica del volumen de endeudamiento).


TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Pres. Inicial Modificaciones Obligaciones            Remanente
   3.975.978            547.739                  4.185.232                338.485
*(Un total de 20 modificaciones). No se justifica una modificación tan exagerada.
Sobre este capítulo deseamos información y discusión   específica en el Presupuesto de 2018. 


CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES.
Pres. Inicial.            Modificaciones             Obligaciones            Remanente  
6.187.739                 6.286.131                      6.553.221                5.920.659.
(se modifica multiplicando por 2 para tener un remante similar) 
Solicitamos una explicación política de estas modificaciones, obligaciones  y  remanente).

Por lo expresado en esta  breve explicación queda claro que nuestro voto es negativo a la aprobación de la Cuenta general de 2016.

Finalmente queremos expresar nuestra predisposición a trabajar de forma inmediata  en las liquidaciones del presupuesto de 2017 y prioritariamente en el proyecto del presupuesto de 2018.    

Intervención del portavoz del Grupo Silvestre Gilaberte. miércoles, 5 de julio de 2017

Sant Feliu la construimos entre todos

“Sant Feliu la construimos entre todos, todos la pagamos, todos la   disfrutamos …porque es nuestra ciudad, TODOS LA CUIDAMOS”. 

¿Cuánto cuesta construir y mantener abierta una escuela? ¿Y una cama de hospital? A nivel municipal sucede algo parecido. ¿Cuánto nos cuesta la limpieza diaria y/o anual de los excrementos de los perros? La limpieza de “la mierda” en las calles, en los pipi canes, las bolsas recoge cacas… no son gratis a pesar de que los propietarios de las mascotas no pagan ningún impuesto especial. Tampoco pagan ningún impuesto especial los padres que frecuentan con sus hijos las zonas de juegos infantiles; ni los usuarios de la biblioteca pública; ni quienes se sientan en un banco en la calle, en la plaza o en un parque; ni quienes depositan los muebles viejos un lunes por la noche para que lo recoja el camión del ayuntamiento el martes por la mañana...La biblioteca también la pagan quienes no la pisan nunca (algo lamentable, por otra parte) e igual sucede con quien no tiene hijos pero contribuye a que existan parques infantiles o se construyan escuelas. Son bienes y servicios  que utilizamos según nuestras necesidades y que se pagan con los impuestos de todos (IBI, IVA, IRPF, etc.). Exactamente es así: los usamos cuando los necesitamos y se pagan con nuestros impuestos. Un buen uso permite sacar el máximo partido del dinero recaudado en los impuestos y un mal uso obliga a dedicarlos a limpieza, reparaciones y mantenimiento. ¿Cuánto gasta el ayuntamiento en limpiar los chicles del pavimento, o los grafitis? ¿Que cuesta sustituir una papelera rota?, ¿y un banco de madera? 
La conciencia de ciudadanía compartida, la conciencia de que la ciudad es un bien colectivo (como en el anuncio de la Balay: “esta ciudad tiene algo de mi”) debe abrirse paso en medio de una cultura que sacraliza el  consumo y el “bien yo, bien todos”. Frente a una sociedad en la que cada uno vela únicamente por su interés particular o corporativo,   el civismo es por encima de todo la cultura de la convivencia pacífica y solidaria, el compromiso con la ciudad y con sus habitantes. Cívico es el comportamiento del ciudadano que actúa con responsabilidad, tolerancia y solidaridad. En definitiva cívico es el ciudadano comprometido consigo mismo, con su comunidad, (con toda su comunidad pero especialmente con los más desfavorecidos) y con su tiempo. 
No es tarea fácil cambiar el “yo” por el “nosotros” y de hecho solo conocemos un método eficaz: educación, educación y educación. Educación en la escuela, en las instituciones públicas, en los medios y sobretodo en la familia. En el ámbito que nos ocupa, el institucional,  tenemos numerosos ejemplos de campañas sobre educación cívica realizadas por multitud de municipios. Han de hacerse “campañas cívicas” porque un sector de la población se comporta de forma insolidaria con sus conciudadanos. Son, quienes consideran que con el pago de impuestos compran “derechos” pero no “obligaciones”. Acostumbran a ser personas  con escaso o nulo sentido de “pertenecía” a la comunidad, al barrio, a la ciudad, al país. Tan solo se sienten integrados en aquello que les beneficia y no les exige ninguna responsabilidad, ningún sacrificio. Son quienes pisan  los asientos en los transportes públicos. Los mismos a los que no les importa elevar sus voces hasta molestar cuando salen de un local nocturno. Son los que lanzan al suelo cáscaras de pipa, chicles, bolsas, cigarros y cajas de tabaco, vasos, latas… Son los mismos que vacían en la acera los ceniceros del coche. Los mismos que tiran a la calle la suciedad cuando barren su balcón. Los mismos a los que no les importa molestar con su música a sus vecinos, en la calle, en la playa, con las ventanillas abiertas del coche…-¿Molestar mi música? -“Si es guay”.  “Bien yo, bien todos”. Son los que no se molestan en recoger las cacas de su perro en el pipi can porque han estado chateando y no saben cual de las defecaciones es su “kisu”. Los mismos que no llevan bolsa para recoger la cagada del perro en la calle y claro: -ahí se queda!, -ya pasará el barrendero! Se trata de actitudes, sobretodo éstas últimas, muy minoritarias, pero que generan mucha indignación e incluso actitudes hostiles hacia los propietarios de mascotas.  En este sentido hay que constatar que el comportamiento de la inmensa mayoría de propietarios de perros es totalmente cívico y respetuoso con la ciudad, con  sus vecinos y con el medio ambiente.  
Campañas de educación cívica sobre las cacas de los perros 
Las mascotas no solo acompañan y guian, en el caso de los discapacitados visuales, sino que sobretodo generan estímulos  afectivos y sicomotrices a sus dueños. Hoy está más que demostrado el efecto terapéutico de los animales de compañía, sobretodo de los perros, para las personas mayores que viven solas y, cada vez con más frecuencia, como coayudante en el tratamiento hospitalario de algunas enfermedades. Por eso, para erradicar los 
comportamientos incívicos e insolidarios, de una minoría de dueños de perros y a modo de ejemplo, o si se prefiere, a modo de lluvia de ideas, podríamos proponer: 
1-  Lo primero sería exigir del ayuntamiento que se implique a fondo en la dignificación de los pipi canes. Antes que exigir un comportamiento ejemplar a los usuarios, antes de imponer sanciones, el Ayuntamiento debe cumplir con sus obligaciones. La mayoría de pipi canes tienen un mantenimiento deficiente: vallas rotas y mal apedazadas con bolsas de plástico; pésimos dispensadores de bolsas negras ; suelos con socavones y charcos; nula renovación y aireado de la tierra; suelos de cemento sin un dedo de tierra; falta de indicación de los controles sanitarios periódicos (quizás porque no se hacen), etc. 

2- Información en los pipi canes sobre lo que cuestan estas instalaciones, con especial hincapié en las partidas dedicadas a:  -construcción de la instalación y últimas reparaciones. - las bolsas - el mantenimiento del suelo (higienización, rastrillado, bacheado, etc.) - el servicio de limpieza dos veces diarias.  

3- Campaña de tenencia responsable de perros, con el objetivo de sensibilizar a los propietarios con respecto a: -civismo en las calles, recordando la obligatoriedad de recoger los excrementos. Unos  agentes cívicos podrían recorrer las zonas habituales de paseos y pipi canes dos veces al día, específicamente en las horas en que los dueños pasean a sus perros, repartiendo folletos y recordando las ordenanza municipal en materia de animales. Estos folletos podrían alertar sobre la práctica de algunos propietarios que, abandonan a sus mascotas en los pipi canes y se enchufan al móvil,  de forma que no se enteran de lo que ha hecho su perro y se desentienden de recoger las cacas.  -promover la identificación de todos aquellos animales que aún no cuentan con el chip. 

4- Campaña mediante el uso masivo de banderolas por toda la ciudad con imágenes alusivas al tema y en la que se promueva la responsabilidad de los dueños (“Tu perro, tu responsabilidad”) con una llamada de atención  a los propietarios con mensajes del tipo: “dentro de vuestras obligaciones está la de no dejar que ensucien los espacios públicos y la de recoger las deposiciones”. Y por último una indicación del importe de las sanciones por incumplimiento de las ordenanzas municipales.  

5- La campaña anterior debería complementarse con eslogans del tipo si el perro es tuyo, ¿por qué la caca es de todos? (es un ejemplo que usaron en Almería).  

El objetivo es  coeducar y concienciar sobre la responsabilidad de cada propietario hacia la limpieza tras su mascota e incidir en los perjuicios que ocasionan a la ciudad y a las personas, especialmente a las más vulnerables, como ancianos, niños o personas con movilidad reducida, además del riesgo sanitario que supone abandonar las cacas de los animales. 

Respecto al coste de las campañas, podrían ser a coste cero para el municipio  puesto que podría intentarse que  formaran parte de las obligaciones de las empresas que gestionan los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras. Otra opción sería sponsorizar banderolas o trípticos (clínicas veterinarias, tiendas de mascotas, casas de piensos, etc.) 

Previamente al inicio del programa de actuación (agentes cívicos, trípticos, banderolas, slogans, etc.) debería hacerse una evaluación del estado de la cuestión para valorar con posterioridad la efectividad de la campaña. Los agentes cívicos serian quienes primero percibirían pros y contras y, en caso de ser necesario,  ayudarían a corregir el rumbo de la campaña.  

Una experiencia no practicada hasta ahora sería convocar a una reunión abierta a todos los propietarios de mascotas para recibir sus aportaciones, quejas, sugerencias… y para recabar su colaboración activa. Y podría hacerse antes de iniciar ninguna campaña. 


José Miguel Ardanuy 


domingo, 2 de julio de 2017

FACTURA AGUA 2017. CONCEPTOS QUE SE PAGAN


En Veïns per Sant Feliu seguimos con éste apasionante estudio del consumo del agua realizado sobre los consumos para dos facturas de 2017 , una con un consumo de 6 m3 y otra con un consumo de 14 m3, cada dos meses.

Si analizamos independientemente los conceptos que se van sumando a nuestra factura, se ve claramente que lo menos significativo es el agua consumida.

En la factura de   6 m3 con valor de 55€, el agua son 4,08 €. El coste del agua es un 8% del total factura.
En la factura de 14 m3 con valor de 61€, el agua son 9,53 €. El coste del agua es un 17% del total factura.

Si el consumo bimensual va de 1m3 a 14 m3, la factura es como la de la gráfica, pero si nos pasamos de consumo, se disparará la factura debido a que el precio del m3 de agua se cobra por tramos.

Al llegar aquí nos preguntamos;
porqué si pago el agua por metro cúbico, (por tramos de consumo), porqué nos cobran una cuota fija de tratamiento del agua (TMTR, reciclado) y no  por m3 consumido. De esta manera el que más gaste en agua más paga en reciclado y el que menos agua consume menos paga en reciclado.viernes, 30 de junio de 2017

Coste de la factura de agua

Llega el verano y vemos como se dispara la factura de agua, porque consumimos más agua que en invierno.

La factura del agua es un asunto complejo de entender. Prácticamente lo que se paga son impuestos y tasas.

La cuota de "enganche" es tan alta que si solo consumimos 1 m3 la factura será del órden de 46€ y si el consumo es de entre 6 a 14 m3 la factura llegará a los 61€.

Está pensado para que tanto si consumes como si no, como  si tienes la casa cerrada,  haya un importe mínimo de  46 € para un consumo de 1 m3 a 61€ si consumes de 6 a 14 m3.

Y si el consumo  supera los 14 m3, entonces la factura se dispara hasta límites insospechados, ver gráfica.Hemos tratado de simplificar los números  expresando en €/m3 lo que nos cuesta el agua. 


Si se consume 1m3 el coste es de 46 € por m3.
Si se consumen 14 m3 el coste es de 4,37 € por m3
Si se consumen 44 m3, el coste es de 5,20 € por m3

Atención a los escapes de agua que van consumiendo agua  en silencio.
Atención a los sistemas de ósmosis y descalcificadoras de agua que algunas consumen muchísimo agua en sus procesos.

Dejamos unos consejos para reciclar el agua

Planchar la ropa con el agua de la secadora, regar las plantas con el agua fría de la ducha o llenar la cisterna con agua de lluvia son algunos de los sencillos trucos que puedes hacer en casa para ahorrar uno de los recursos naturales más valiosos que existen. Toma buena nota:

1.-Aprovecha el agua fría de la ducha. A la hora de ducharnos, es habitual que una gran cantidad de agua se pierda por el desagüe hasta conseguir la temperatura adecuada. Para evitar este despilfarro, una buena idea es colocar un cubo bajo la ducha para recoger ese agua fría que después podemos utilizar para regar las plantas o fregar los platos. Existen productos especialmente diseñados para ello, como la bolsa Water Drop.

2.-Reutiliza las aguas grises para tu jardín. Siempre que no contengan químicos, las aguas generadas por procesos domésticos como el lavado de ropa o el agua que usas tras un baño, pueden aprovecharse para regar el jardín o un pequeño huerto urbano.

3.-Usa el agua de la secadora para planchar. El agua por condensación que acumula la secadora es ideal para planchar, ya que es un agua pura que no contiene cal. También puede usarse para los limpiaparabrisas del coche o incluso para regar. Lo mismo ocurre con el agua que se obtiene de los aparatos de aire condicionado: es agua prácticamente destilada. Eso sí, en ambos casos no es apta para el consumo humano.

4.-Recoge agua de lluvia. Aprovecha los días de lluvia para recoger agua y almacenarla para posteriores usos, como fregar los suelos o llenar la cisterna del baño. Puedes hacerlo con cubos o contenedores; o comprar algún sistema de recolección de aguas pluviales.

5.-No tires el agua de las ollas. En la cocina, estamos acostumbrados a cocer verduras y hortalizas y después tirar el agua sobrante. Si en lugar de tirarlo por el fregadero, lo guardas y lo utilizas para regar las plantas, estarás ahorrando una gran cantidad de agua de una forma sencilla.


6.-Coloca platos bajo las macetas. Esta es una manera fácil de utilizar todo el agua de riego. Lo que le sobra a unas plantas lo puedes destinar para otras. El excedente de agua quedará en el plato o cuenco que coloques bajo la planta, el cual te servirá para seguir regando.