jueves, 25 de mayo de 2017

Moción de Veïns per Sant Feliu sobre las campañas

Ponemos a vuestra disposición la moción que presentará nuestro grupo municipal, Veïns per Sant Feliu en el Pleno Municipal del mes de mayo  el jueves 25 de mayo.El Grup Municipal de Veïns per Sant Feliu considera que la millora dels serveis públics a de ser una acció constant en la política i l'activitat municipals: 

la neteja de la ciutat, 
la conservació del mobiliari urbà, l
a sostenibilitat ambiental, 

són competències de responsabilitat legal i d'obligació de l'administració, però el bon ús ha de ser compromís i implicació de la ciutadania com a propietària comunitària de l'espai i el bé públics. 

La ciutat és un ecosistema global i com a tal cal plantejar els serveis i les propostes de millora des d'una visió de conjunt i no com a petites parcel·les divorciades. La resolució dels conflictes socials a la ciutat actual venen condicionats per la millora permanent de l'espai urbà i de les seves funcions bàsiques: habitar, treballar, circular i gaudir. Les campanyes institucionals han aconseguit pocs resultats pràctics per la poca implicació de la ciutadania que moltes vegades interpreta que els béns i serveis públics són responsabilitat exclusiva de l'Ajuntament i que amb el fet de pagar els impostos s'allunyen del compromís i la participació comunitària i del compliment de les ordenances. 

Per ressituar i superar els criteris poc participatius de les campanyes institucionals, l'objectiu principal és que els seus continguts siguin assumits, compartits i defensats per la immensa majoria de la població. Cal treballar en els problemes sentits per la ciutadania, garantir que els processos i procediments estiguin sotmesos a la més àmplia participació social i que es faci avaluació i control dels resultats. 

Amb aquestes condiciones un impuls unitari del ple afavorirà un canvi de mentalitat sobre els béns públics i la necessària implicació social. 

El Grup Municipal considera que és necessari incrementar la sensibilització ciutadana, la consciència social i els comportaments cívics, però també i juntament amb la necessària educació cívica, cal generar un sentiment que faci que tots els habitants se sentin la ciutat tan pròpia com ho és casa seva, i en última instància corregir les conductes infractores amb mesures dissuasives o coercitives que estableixen les ordenances municipals. 

Per aconseguir la millora de l'espai públic i la imatge de la nostra ciutat, el Grup Municipal de Veïns per Sant Feliu proposa al Ple Municipal els acords següents: 

Primer. Campanyes: Sobre la tinença responsable de gossos. - Sobre la neteja de l'espai públic i la recollida de residus. - Sobre el bon ús del mobiliari urbà. - Sobre sorolls i convivència. - Sobre il·luminació nocturna i seguretat. 

Segon. Objectius específics de les campanyes:

- Implicar la ciutadania per aconseguir canvis en la mentalitat, l'actitud i els comportaments individuals i comunitaris sobre la imatge de la ciutat. - Impulsar la percepció de que la "Ciutat és de TOTS i TOTES". Estimular el sentiment de propietat i pertinença. - Consolidar els continguts de civisme sobre el patrimoni i la cosa pública i normalitzar-lo com a orgull individual i col·lectiu de la ciutat. Tercer. Metodologia: - Realitzar una campanya cívica que serveixi de paraigües per desenvolupar diferents campanyes més específiques (neteja, tinença d'animals, etc.). 

Com l'any 2015 es va iniciar una campanya que no es va arribar a desenvolupar plenament, es proposa recuperar-la i seguir treballant en ella. - La campanya hauria d'anar acompanyada d'actuacions per part dels serveis municipals.

 - Promoure el voluntariat social sobre campanyes específiques. Quart. Temporització: - Campanyes sostingudes en el temps i en funció de projectes concrets de la ciutat (auditoria de neteja viària i recollida de residus, Pla de l'Enllumenat Públic, mesures sobre el medi ambient...). Cinquè. Recursos materials i humans: - L'equip de govern dedicarà els recursos materials més adients i dirigirà les actuacions dels departaments implicats per a cada tipus concret de campanya: Comunicació, Policia Local, Participació Ciutadana i Convivència, Serveis de Manteniment, Activitat Econòmica.

El portaveu del grup municipal CC Veïns Sr. Silvestre Gelaberte Herranz 


Para consultarla pinchad aquí.