lunes, 31 de julio de 2017

INTERVENCION PLENO MUNICIPAL JULIO 2017 (català y castellano)

Anàlisi i Valoració del Compte general 2016 

Criteris generals.

Per al nostre grup el Pressupost i la bona gestió econòmica de l'Ajuntament és un punt fonamental de la gestió municipal. 
Hem avançant en aquests dos últims anys però considerem que cal afrontar nous reptes, definir nous criteris i treballar en propostes que millorin la gestió econòmica municipal i que aquesta sigui comprovada i valorada pels nostres conciutadans.

Constatem que una majoria de ciutadans consideren que els impostos no estan d'acord amb els serveis municipals rebuts, per la qual cosa plantegem que totes les partides de despesa siguin revisades i debatudes al Pressupost per Programes de 2018.

Criteris específics.
Analitzem i valorem que la nostra estructura pressupostària és poc solguda i ho argumentem en que els Capítols de despeses 1,2 i 3 haurien d’ajustar-se als Capítols 1,2 i 3 d'ingressos i l'any 2016 el dèficit d'aquesta estructura és negativa en 5,4 Milions d’euros. 
Per cobrir aquest dèficit hem de compensar-lo amb les Transferències corrents del Capítol 4, el que redueix molt significativament la possibilitat d'inversió sense recórrer a préstecs i a reduir els 17 Milions d’euros del deute.

La nostra conclusió i proposta és la següent:

1. Reduir les despeses, que és perfectament possible.
2. Ajustar els Capítols 1,2 i 3 d'ingressos i despesa.

Sabem i coneixem que els nostres criteris disten molt de les pràctiques tradicionals practicades pels equips de govern. Però també sabem i coneixem que l'administració publica aquesta cada dia mes qüestionada per la ciutadania i un dels motius fonamentals és el poc interès dels polítics pels temes econòmics i el Control de la Gestió. 

La FOTOGRAFIA del Compte General.

Les dades i ràtios de la liquidació del Pressupost 2016 presenten una FOTOGRAFIA positiva dels comptes del nostre Ajuntament.

El resultat pressupostari sense tenir en compte les desviacions de finançament és de (menys - 602.363 € )

El resultat pressupostari ajustat és d'1.461.845 €.

L'estalvi corrent net positiu és d'1.375.780 €, dels quals 1.075.000 s'han empleat ja al pressupost de 2017 mitjançant la Modificació de Credit.

Els 300.000€ restants vam proposar en el mes de Març que anessin destinats a reduir el deute.

RADIOGRAFIA del Compte general i les bases del Pressupost per Programes de l'exercici 2018.

Dades més significatives del Capítol 1 de despeses.

La mitjana d'empleats públics en el 2016 ha estat de 402.(Som la major empresa del nostre entorn, al que caldria afegir més d'un centenar de treballadors indirectes contractats en empreses adjudicatàries.)

Recordem una vegada més, l'existència que 105 places ocupades de forma interina i de 23 de lliure designació política, des de fa anys) sense les corresponents convocatòries de places definitives.

Despeses de personal.

Pressupost inicial. Modificacions. Romanents
16.208.755€ 1.180.724€ 294.344€

Reconeixem que una part important ha tingut dedicació als plans formatius i d'ocupació, però no és menys cert que el que hi hagi hagut un total de 33 modificacions, és una confirmació més de la nostra crítica que no hi ha política de personal al nostre Ajuntament. (Referència no imputable als tècnics del departament perquè la política de personal és competència política)

Equip de Govern.

El cost total de l'equip de govern l'any 2016 ha suposat 475.374€. L'any 2012 el cost total va ser de 286.618 €. La diferència de 206.756 € és suficientment significativa.
Coneguda per recurrent és la nostra insistència en la reducció dels càrrecs de confiança política o directius eventuals.

Una dada molt significativa és el cost/ habitant 390,27€. 
Sant Feliu és el nº 15 dels 20 pobles del nostre entorn en estudi comparatiu de IDESCAT 01/01/ 2016. (ensenyada la taula en la sessió del Ple Municipal)

Despeses en Béns i Serveis.

Pres. Inicial Modificacions Romanent nº de Modificacions
14.007.066€ 794.737€       413.623€ 65

Modifiquen 800.000 € i queden més de la meitat 400.000 € sense aplicació, és una incoherència de la previsió i la gestió.


Increment en els Grans Contractes.

El cost dels grans contractes en la liquidació de l'any 2012 va ser de 5.421.769 €. En la liquidació de 2016 ha estat de 6.118.564€ el que suposa un increment en quatre anys de 696.795 € més (13%) d'Increment.

Aquest servei municipal ha estat, és i serà, un punt de referència molt exempleritzador del cost i del servei rebut al que abans hem fet referència. L'increment és brutal!. ha millorat el servei? Radicalment afirmem que NO.

Sobre aquest capítol el nostre grup va presentar, i el Ple Municipal aprovar, una AUDITORIA sobre la Neteja Viària i la recollida de residus que porta retards no justificats però pot ser un punt d'inflexió una vegada conegudes les conclusions i recomanacions. 

Hi ha partides, en informàtica i altres departaments, que mereixerien aportar la nostra informació raonada i valorada però la falta de temps impedeix que fem referències concretes, que les aportarem en les discussions del pressupost 2018.

Despeses i Passius Financers. 

Les despeses financeres s'estan reduint fonamentalment pels tipus d'interès actuals, però la previsió de l'escenari econòmic fa preveure canvis a curt termini.

En aquest capítol ens interessa ressaltar les dades aportades per la Auditoria “ Oliver Camps,S.L realitzada al nostre Ajuntament l'any 2014”. Que són de gran preocupació.

Banc Sabadell interès aplicat 4,2891% a nominal d'1.894.620 € de préstec 30/06/2014.
Banc Sabadell interès aplicat Euribor + 3,75% “ 1.317.174€ de “ 05/11/2013.
BBVA. ( 1.000.000€ i 1.250.000€) Euribor + 4,9%.
(Ensenyada la taula completa en el Ple Municipal).

El deute a curt i llarg termini se situa en uns 17Milions d’euros, complim l'establert legalment, però mantenim i ens reafirmem que el deute és una decisió política desencertada que genera despeses que poden i han d'utilitzar-se per a altres actuacions. 
(ensenyar gràfica del volum d'endeutament).

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

Pres. Inicial Modificacions Obligacions Romanent
3.975.978 547.739€          4.185.232€ 338.485€

*(Un total de 20 modificacions). No es justifica una modificació tan exagerada.
Sobre aquest capítol desitgem informació i discussió específica al Pressupost de 2018. 


CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS.

Pres. Inicial. Modificacions Obligacions Romanent 
6.187.739€ 6.286.131€ 6.553.221€ 5.920.659.

(es modifica multiplicant per 2 per tenir un romanent similar)

Sol•licitem una explicació política d'aquestes modificacions, obligacions i romanent.

Per l'expressat en aquesta breu explicació queda clar que el nostre vot és negatiu a l'aprovació del Compte general de 2016.

Finalment volem expressar la nostra predisposició a treballar de forma immediata en les liquidacions del pressupost de 2017 i prioritàriament en el projecte del pressupost de 2018. 

Intervenció del portaveu del Grup Silvestre Gilaberte. 

Análisis y Valoración de la  Cuenta general 2016
Criterios generales.

Para nuestro grupo el Presupuesto  y la buena  gestion economica del Ayuntamiento es un   punto fundamental de la gestión municipal. 
Hemos  avanzando en estos dos ultimos años pero consideramos que hay que afrontar nuevos retos, definir nuevos   criterios y trabajar en  propuestas que  mejoren  la gestion económica municipal , y que esta, sea  comprobada y valorada por nuestros  conciudadanos.
Constatamos que una mayoría de ciudadanos consideran que los impuestos no estan en consonancia con los servicios municipales recibidos, por lo que planteamos,  que  todas las partidas de gasto sean  revisadas y debatidas  en el  Presupuesto por Programas de 2018.

Criterios específicos.
Analizamos y valoramos que nuestra estructura presupuestaria es poco solida y lo argumentamos en que los Capítulos de gastos 1,2 y 3  deberían ajustarse a   los Capítulos de  1,2 y 3 de ingresos  y en el año 2016 el déficil de dicha estructura es negativa en 5,4 Millones de €. 
Para cubrir este déficit hemos de compensarlo con las Transferencias corrientes del capítulo 4 lo que reduce muy significativamente la posibilidad de inversión sin recurrir a prestamos y a reducir los 17 Millones de € de la  deuda.

Nuestra  conclusión y propuesta es la siguiente:
1º .-Reducir los gastos, que es perfectamente posible.
2º.-Ajustar los Capitulos 1,2 y 3 de ingresos y gasto


Sabemos y conocemos que nuestros criterios distan mucho de las prácticas tradicionales practicadas por los equipos de gobierno. Pero también sabemos y conocemos que la administración publica esta cada día mas cuestionada por la ciudadanía y uno de los motivos fundamentales es  el poco interés de los políticos por los temas económicos y  el Control de la Gestión.  

La FOTOGRAFÍA  de la Cuenta General.

Los datos y ratios  de la liquidación del Presupuesto 2016  presentan una FOTOGRAFIA  positiva de las cuentas de nuestro Ayuntamiento.

El resultado presupuestario sin tener en cuenta las desviaciones de financiación es de ( menos - 602.363 € ) 
 El resultado presupuestario ajustado es de 1.461.845 €.
 El ahorro corriente neto positivo es de 1.375.780 €, de los que 1.075.000 se han empledo ya en el presupuesto de  2017 mediante la Modificacion de Creditos.
 Los 300.000€  restantes  propusimos en el mes de Marzo que fueran empleados  en reducir la deuda.

RADIOGRAFIA  de la Cuenta general y las bases del  Presupuesto por Programas del ejercicio 2018. 
Datos más significativos del Capítulo 1 de gastos.  
El promedio  de empleados públicos en el 2016 ha sido de 402.(Somos la mayor empresa de nuestro entorno, al que habría que añadir más de un  centenar de trabajadores indirectos contratados en empresas adjudicatarias.)

Recordamos una vez más, la existencia  que 105 plazas  ocupadas de forma interina  y de  23  de libre designación política, desde hace años)  sin las correspondientes convocatorias de plazas definitivas.
Gastos de personal. 
Presupuesto inicial.            Modificaciones.                   Remanentes
       16.208.755€.                 1.180.724€.                       294.344€

Reconocemos que una parte importante  ha tenido dedicación a los planes formativos  y  de ocupación, pero no es menos cierto que el que haya habido un total de 33 modificaciones,  es  una confirmación más de nuestra crítica de que no hay política de personal en nuestro Ayuntamiento. (Referencia no imputable a  los técnicos del departamento porque la política de personal es competencia política) 
Equipo  de Gobierno.

El coste total del equipo de gobierno en el año 2016  ha supuesto  475.374€. En el año 2012 es coste total fue de 286.618.  La diferencia de 206.756 € es suficiente significativa.
Conocida por recurrente es nuestra insistencia en la reducción de los cargos de confianza política o  directivos eventuales.
Un dato muy significativo es el coste/ habitante (390,27€. Sant Feliu es el nº 15 de los 20 pueblos de nuestro entorno en estudio comparativo de idescat 01/01/ 2016.  (enseñada la  tabla en la sesión del Pleno  Municipal)

Gastos en  Bienes y  Servicios.
Pres. Inicial     Modificaciones        Remanente     nº de Modificaciones
14.007.066             794.737             413.623                          65.
 Modifican 800.000 € y quedan más de la mitad 400.000 € sin aplicación, es una incoherencia de la previsión y la gestión.

Incremento en las Grandes Contratas.

El coste de las grandes contratas en la liquidación del año 2012 fue de 5.421.769 €. En la liquidación de 2016 ha sido de 6.118.564€ lo que supone un incremento en cuatro años de 696.795 €  más (13%) de Incremento.

Este servicio municipal ha sido, es y será, un punto de referencia muy ejemplarizante del coste y del servicio recibido al que antes hemos hecho referencia. ¡El incremento es brutal!. ¿ha mejorado el servicio? Radicalmente afirmamos de que NO.

Sobre este  capítulo nuestro grupo  presentó,  en el Pleno Municipal,  aprobado una AUDITORIA  sobre la Limpieza Viaria y la recogida de residuos que lleva retrasos no justificados, pero  puede ser un punto de inflexión una vez  conocidas las conclusiones y recomendaciones.  

Hay  partidas, en informática y  otros departamentos, que merecerían aportar nuestra información razonada y valorada  pero la falta de tiempo impide que hagamos referencias concretas, que las aportaremos en las discusiones del presupuesto 2018.


Gastos y Pasivos  Financieros.  

 Los gastos financieros se están reduciendo fundamentalmente por los tipos de interés actuales, pero la previsión del escenario económico hace prever cambios a corto plazo.

 En este capítulo nos interesa  resaltar los datos aportados por la Auditoria “ Oliver Camps,S.L  realizada en nuestro Ayuntamiento en el año 2014”. Que son de gran preocupación.

Banco Sabadell interés aplicado 4,2891%  a nominal de 1.894.620 € de préstamo 30/06/2014.
Banco Sabadell interés aplicado Euribor + 3,75%  “           1.317.174€ de         “         05/11/2013.
BBVA. ( 1.000.000€ y 1.250.000€)        Euribor + 4,9%.
(Enseñada  la tabla completa en el Pleno Municipal).

 La deuda a corto y largo plazo  se sitúa en unos 17 Millones de €, cumplimos lo establecido legalmente,
Pero mantenemos y nos reafirmamos que la deuda es una decisión política desacertada que genera  gastos que pueden y deben utilizarse para otras actuaciones. 
( se enseña gráfica del volumen de endeudamiento).


TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Pres. Inicial Modificaciones Obligaciones            Remanente
   3.975.978            547.739                  4.185.232                338.485
*(Un total de 20 modificaciones). No se justifica una modificación tan exagerada.
Sobre este capítulo deseamos información y discusión   específica en el Presupuesto de 2018. 


CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES.
Pres. Inicial.            Modificaciones             Obligaciones            Remanente  
6.187.739                 6.286.131                      6.553.221                5.920.659.
(se modifica multiplicando por 2 para tener un remante similar) 
Solicitamos una explicación política de estas modificaciones, obligaciones  y  remanente).

Por lo expresado en esta  breve explicación queda claro que nuestro voto es negativo a la aprobación de la Cuenta general de 2016.

Finalmente queremos expresar nuestra predisposición a trabajar de forma inmediata  en las liquidaciones del presupuesto de 2017 y prioritariamente en el proyecto del presupuesto de 2018.    

Intervención del portavoz del Grupo Silvestre Gilaberte. domingo, 2 de julio de 2017

FACTURA AGUA 2017. CONCEPTOS QUE SE PAGAN


En Veïns per Sant Feliu seguimos con éste apasionante estudio del consumo del agua realizado sobre los consumos para dos facturas de 2017 , una con un consumo de 6 m3 y otra con un consumo de 14 m3, cada dos meses.

Si analizamos independientemente los conceptos que se van sumando a nuestra factura, se ve claramente que lo menos significativo es el agua consumida.

En la factura de   6 m3 con valor de 55€, el agua son 4,08 €. El coste del agua es un 8% del total factura.
En la factura de 14 m3 con valor de 61€, el agua son 9,53 €. El coste del agua es un 17% del total factura.

Si el consumo bimensual va de 1m3 a 14 m3, la factura es como la de la gráfica, pero si nos pasamos de consumo, se disparará la factura debido a que el precio del m3 de agua se cobra por tramos.

Al llegar aquí nos preguntamos;
porqué si pago el agua por metro cúbico, (por tramos de consumo), porqué nos cobran una cuota fija de tratamiento del agua (TMTR, reciclado) y no  por m3 consumido. De esta manera el que más gaste en agua más paga en reciclado y el que menos agua consume menos paga en reciclado.